מרכז המידע שלנו

השירותים שלנו

פוסטים אחרונים

אישורי הביטוח – לאן?

אין כל חולק כי ביטוח הוא נדבך חשוב ומהותי בניהול סיכונים שהרי ברור שלא ניתן לנהל עסק כראוי, ללא מערך ביטוח מתאים. בהתאמה, לא ניתן לחתום על שום הסכם עסקי/מסחרי ללא התייחסות לנושא האחריות והביטוח וסעיפי האחריות והביטוח כלולים בהסכם כתנאים המהותיים אשר הפרתם מהווה הפרה יסודית של ההסכם.
יש כמובן להפריד בין "אחריות" לבין "ביטוח" – בעוד שאחריות יכולה להיות מוטלת הן מכוח החוק והן מכוח ההסכם, הרי שלא כל "אחריות" ניתן לבטח. השאיפה שלנו, כסוכני ביטוח מקצועיים, היא לספק למבוטחים שלנו פתרונות ביטוחיים רחבים ככל האפשר ולכסות ככל הניתן את האחריות המוטלת על המבוטח באופן שיצמצם את החשיפה הלא מבוטחת למינימום.

האחריות המבוטחת מגולמת בדרך כלל בנספח "אישור קיום ביטוחים" המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות, אשר עליו אמורה לחתום חברת הביטוח המבטחת.
הנושא משמעותי ובעייתי משני טעמים עיקריים:
האחד – לוחות הזמנים הקצרים והקצובים – דרישה לחתימה מהירה על האישור מאחר וברוב המקרים אישור הביטוח מהווה תנאי לתחילת הפעילות העסקית.
השני – כיון שמדובר בהתחייבות של חברת הביטוח כלפי צד שלישי שאינו המבוטח, תוך התחייבות לדווח לצד השלישי על אירועים משמעותיים בפוליסה.
טעם זה בעייתי במיוחד כיון שמערכת היחסים המתקיימת בין חברת הביטוח למבוטח, אינה מקבילה לזו שבין חברת הביטוח לבין מי שלטובתו ניתן אישור הביטוח (להלן: "הצד השלישי") לדוגמא: בעוד שאי עמידה בתנאי הפוליסה יכול שימנע כיסוי ביטוחי במסגרת יחסי מבוטח מבטח, הרי שבמסגרת יחסי מבטח – הצד השלישי, לא תמיד אי עמידת המבוטח בתנאי הפוליסה תמנע כיסוי ביטוחי לצד השלישי (אין המדובר במעשה מרמה או זדון כמובן).

רבות כבר נכתב בנושא אישור הביטוח ואף נעשה ניסיון של לשכת סוכני הביטוח להגיע לנוסח מוסכם מול חברות הביטוח. גם על הנוסח המוסכם (לכאורה) נכתבו הערות וביקורות ואף הושמעה הטענה כי אין אפשרות למצוא נוסח אחיד ומשותף לכולם. למרות שלדעתנו יש מקום לנוסח מוסכם ונראה לנו כי ניתן להגיע לנוסח כזה (ראו נוסח אישור ביטוח בארה"ב), אין בכוונתנו להיכנס לדיון בנושא.

אנו מבקשים לדון בדרישה הרוחבית, המופנית אל כל סוגי העסקים ואשר אינה מבחינה בין סוגי מבוטחים – הן לעניין מהות העיסוק והן לעניין גודלו של המבוטח.
הדרישה המחייבת את המבוטח להחתים את חברת הביטוח על אישור ביטוח המנוסח בלשון ביטוחית/משפטית, סבוכה ומורכבת, אשר לא רק שאינו רלוונטי עבור המבוטח הספציפי, לעיתים רבות אף מכניס אותו להוצאות משפטיות מיותרות. ויתרה מזאת, פעמים רבות המבוטח אינו מבין את גודל הדרישה ואת ההשפעה שלה על המשך ניהול עסקיו מחד ןמאידך, אינו מודע למשך הזמן וההשקעה הנדרשים מסוכן הביטוח להחתמת חברת הביטוח על נוסח אישור שיהיה מקובל על הצד השלישי

דוגמאות:
1. הדרישה להיקף ביטוח אשר אינו נופל מפוליסות "ביט" הרלוונטיות למועד עריכת הביטוח – זוהי דרישה לא סבירה בעליל. פוליסות "ביט" יועדו במקור לחברות תעשייה ומקובלות היום לביטוח עסקים גדולים ו/או מורכבים. הנוסח מעניק כיסוי רחב ביותר וממילא – הכיסוי הביטוחי על פיו, יקר יותר.
בנוסף, לא רק שפעמים רבות חברות הביטוח אינן מוכנות לערוך ללקוח קטן ביטוחים על בסיס נוסחי "ביט", הרי שגם במקרים בו כן תיערך הפוליסה בנוסח זה – המשמעות מבחינת הלקוח היא פוליסה יקרה יותר אשר לא בהכרח מצדיקה את הפרשי הפרמיה (עד כדי הפיכת עסקה ללא כלכלית).

2. הפניית אישור הביטוח אל הצד השלישי, חברות בנות, חברות שלובות וחברות קשורות – חברות ביטוח רבות אינן מאשרות הפנייה כה רחבה, מה שמביא את המבוטח לפניות חוזרות ונשנות אל הסוכן והמבטח שלו לתיקון האישור – כאשר טענותיו מופנות כמובן, אל סוכן הביטוח אשר בעיניו, אחראי לעיכוב ביצוע ההסכם.

3. "וכל מי שמטעמו" – הדרישה ליתן שיפוי לצד השלישי "וכל מי שמטעמו" בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי המבוטח "וכל מי שמטעמו" – במסגרת "מי שמטעמו" יכולים להיכלל לא רק מנהל או עובד של המבוטח/הצד השלישי אלא גם קבלנים וקבלני משנה ואפילו גופים מרוחקים אחרים. לא בכדי מסתייגות חברות הביטוח מנוסח זה (במיוחד בביטוח אחריות מקצועית או חבות המוצר) שהרי בהינף צירוף מילים מוכנסים לכיסוי גם מי שכל כך התאמצו לשמור מחוץ למסגרת הביטוחית.

ואם נטען כבר בעבר כי יועצי הביטוח נאלצים להעסיק עו"ד לצורך ניסוח אישורי ביטוח התואמים את הדרישות כפי שמופיעות בהסכמים עליהם חותמים לקוחותיהם, הרי שטרם נאמר דבר על הצורך של סוכני הביטוח להעסיק עו"ד שיטפלו באותם אישורים (במקרים בהם אין למבוטח יועץ ביטוח – שהם למעשה, רב המקרים), החל מהדיון אל מול החתם בחברת הביטוח וכלה ב בשיחות עם יועצי הביטוח של הצד השלישי ואף יועציהם המשפטיים.

אספקט נוסף אליו יש לשים לב הוא שבעוד שאישור הביטוח מופיע כמסמך נפרד ומועבר לחתימת חברת הביטוח, הרי שהסכם ההתקשרות עצמו של המבוטח, כולל תנאים ביטוחיים אשר לא תמיד באים לידי ביטוי באישור הביטוח. יחד עם זאת, העובדה שהדרישות אינן מופיעות באישור הביטוח עצמו לא הופכות אותן ללא רלוונטיות אלא רק מותירות את הלקוח חשוף לתביעות.
כמו למשל:
הדרישה לוותר על שיבוב לרבות במקרה של נזק שנגרם בזדון; הטלת חובה על שוכר לבטח את אחריות המשכיר בביטוח צד שלישי (להבדיל משיפוי המשכיר בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי השוכר) לאחרונה אף נתקלנו בדרישה בהסכם שהפוליסות שייערכו יכללו תנאי מפורש לפיו המבטח יהא חייב לשפות ו/או לפצות לפי העניין את בעל הנכס גם במקרה בו אירע האירוע הביטוחי באשמת ו/או רשלנות ו/או מחדל ו/או מעשה מצד בעל הנכס.

תניות אלו, לא בהכרח "מדליקות נורה אדומה" אצל עוה"ד של המבוטח העורך מטעמו את
העסקה שכן הוא אינו עוסק בביטוח, ולמעשה, מטילות על סוכן הביטוח את החובה להפנות את תשומת ליבו של המבוטח לבעייתיות העולה מן ההסכם. למותר לציין כי במקרה של אירוע לא מכוסה, יכול למצוא עצמו הסוכן נתבע ברשלנות מקצועית אך ורק משום שלא ביקש לקרוא את הסכם ההתקשרות בין המבוטח לצד השלישי ובמקום שבו כן קרא אותו, לא התייחס לנקודות הבעייתיות – עו"ד כבר אמרנו??

מן האמור לעיל עולה כי טיפול הסוכן באישורי הביטוח אינו מתמצה בהעברת טופס לחתימת חברת הביטוח אלא בעיון דקדקני הן בתנאי ההסכם והן בסעיפי אישור הביטוח עצמו.

כיום, הטיפול באישורי ביטוח גוזל חלק משמעותי מזמנם של סוכני הביטוח ושל החתמים בחברת הביטוח. יתרה מזו, בעוד שיועצי ביטוח מתוגמלים בדיוק עבוד עבודה זו, הרי שסוכני הביטוח מתוגמלים עבור "תווך בעסקת ביטוח" בלבד. עמלת תווך זו, אינה מגלמת בחובה תשלום בגין השקעת משאבים רבים אשר אינם מתמצים רב בשעות עבודה רבות והכנת מסמכים אלא במקרים רבים, מצריכים את הסוכן להעסיק עו"ד אשר יוכלו לתת מענה ראוי למבוטחי הסוכנות, בכל הקשור לאישורי הביטוח.

מלאו פרטים או התקשרו 03-9204444

דילוג לתוכן